Хотите купить интернет магазин недорого? - Личный блог web мастера к Вашим услугам

Владельцам и арендаторам зданий, помещений, офисов, магазинов и владельцам квартир.


AVÍS DE CONFIDENCIALITAT - AVISO DE CONFIDENCIALIDAD - PRIVACY NOTICE
AVÍS DE CONFIDENCIALITAT

Els informam, com a destinataris d’aquest missatge, que el correu electrònic mitjançant internet no permet assegurar la completa confidencialitat dels missatges tramesos ni la seva integritat o correcte recepció. Si no consent la utilització del correu electrònic, pregam ens ho comuniqui.
Aquest missatge, el seu contingut i qualsevol fitxer tramès amb ell estan dirigits únicament al seu destinatari i és confidencial. Per això, s’informa a qui el rebi per error o tingui coneixement d’ell sense ésser el seu destinatari, que la informació continguda en ell es reservada i el seu ús no està autoritzat, pel que si és el cas pregam ens ho comuniqui pel mateix mitjà o per telèfon (971 838 393), així com que s’abstingui de reproduïr el missatge mitjançant qualsevol mitjà, remetre’l o entregar-ho a una altra persona, procedint a la seva eliminació de forma immediata.
L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva les accions legals que li corresponen contra els tercers que accedeixin de forma il·legítima al contingut de qualsevol missatge extern procedent de l’Ajuntament.
Per a més informació, visiti el nostre web www.santllorenc.es

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Les informamos, como destinatarios de este mensaje, que el correo electrónico no permite asegurar la completa confidencialidad de los mensajes enviados ni su integridad o correcta recepción. Si no da su consentimiento a la utilización del correo electrónico, rogamos nos lo comunique.
Este mensaje, su contenido y qualquier fichero adjunto estan dirigidos únicamente a su destinatario y es confidencial. Se informa a quien reciba por error o tenga conocimiento de este correo sin ser su destinatario, que la información en el contenida es reservada y su uso no está autorizado, por lo que en ese caso rogamos lo comunique al remitente o bien se ponga en contacto telefónico con nosotros (971 838 393), así como que se abstenga de reproducir el mensaje por cualquier medio, enviarlo o entregarlo a otras personas, procediendo a su inmediata destrucción.
El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar se reserva las acciones legales que le corresponden contra los terceros que accedan de forma ilegítima al contenido de qualquier mensaje externo procedente del Ayuntamiento.
Para más información, visite nuestra web www.santllorenc.es

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medi Ambient Abans d'imprimir aquest missatge, assegura't que és necessari. Tu també pots contribuir a protegir el medi ambient.
Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano.
Before printing this message, make sure thats necessary. You also can protect the environement.

ПИШИТЕ: avatarabo@gmail.com
 ЗВОНИТЕ:  Skype: papa-tron
ОБРАЩАЙТЕСЬ: Форма для связи

.

оригинальный и недорогой подарок
САЙТ-БЛОГ

ПИШИТЕ: avatarabo@gmail.com
 ЗВОНИТЕ:  Skype: papa-tron
ОБРАЩАЙТЕСЬ: Форма для связи